Pieteikums

Vēlamā mācību programma
Vairāk informācijas

Programmas mērķis:  paplašināt savu redzesloku un izpratni par sevi, saviem resursiem un savu reakciju uz citu cilvēku uzvedību. Apgūt praktiskas pašpalīdzības rīku, lai spētu vairot savu dzīvesprieku un radītu iedvesmojošu piemēru katram, kurš nonāk saskarē un radītu cieņpilnu darba vdi. Atklāt savu harizmu.

Plānotie rezultāti: paplašināts skatījums uz dzīvi, izpratne par sevi, saviem resursiem un savu reakciju uz citu cilvēku uzvedību. Apgūts praktiskas pašpalīdzības rīks spējai ap sevi vairot cieņpilnu darba vidi, savu dzīvesprieku un būtu par iedvesmojošu piemēru katram, kurš nonāk saskarē.

Programmas apguves izvērtēšanas veids: Programmas apguves procesā kursu dalībniekiem ir jāapmeklē 100% no neklātienes nodarbībām, jāsaņem sekmīgs vērtējums par katru nodarbības testu. 

Vairāk informācijas

Vadītprasme – pārmaiņu domāšanas stratēģija

Programmas mērķis:  sniegt vadītājiem jaunu iedvesmu virzīties uz kopējā mērķa izpildi, uzlabot prasmes vadīt cilvēkus, paplašināt savu redzesloku un izpratni par atbildību. Apgūt praktiskas pašpalīdzības rīku, lai paši varētu kontrolēt savu attieksmi un garastāvokli.

Plānotie rezultāti: padziļināta izpratne par vadību un izrietošajiem procesiem. Paplašināts skatījums uz dzīvi, izpratne par atbildību un atšķirīgiem atbildības līmeņiem. Apgūts praktisks pašpalīdzības rīks, lai pats varētu kontrolēt savu attieksmi un garastāvokli. Rezultatīvas sapulces vadīšanas struktūra. Programmas dalībnieku iegūtās prasmes un zināšanas veicinās profesionālo konkurētspēju un paaugstinās pedagoģiskā procesa efektivitāti.

Programmas apguves izvērtēšanas veids: Programmas apguves procesā kursu dalībniekiem ir jāapmeklē 100% no neklātienes nodarbībām, jāsaņem sekmīgs vērtējums par katru nodarbības testu.

Vairāk informācijas

Programmas mērķis:  Izmantot digitālās tehnoloģijas un pielietot digitālos rīkus izglītības satura veidošanai

Plānotie rezultāti: spēja patstāvīgi izmantot digitālos rīkus un pielietot tos mūsdienīga izglītības satura veidošanā.

Programmas apguves izvērtēšanas veids: Programmas apguves procesā kursu dalībniekiem ir jāapmeklē 100% no neklātienes nodarbībām, jāsaņem sekmīgs vērtējums par katru nodarbības testu.

Vairāk informācijas
Vairāk informācijas

Programmas nosaukums: Bērnu tiesību aizsardzība

Programmas mērķauditorija: jebkurš pedagogs.

Programmas mērķis:  sniegt zināšanas par bērnu tiesību aizsardzību.

Programmas uzdevums:

1)    Papildināt zināšanas par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā;

2)    Pilnveidot prasmes, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību.

Plānotie rezultāti: padziļināta pedagogu izpratne par bērnu tiesību aizsardzību un pienākumiem.

N.p.k.

Tematika ar īsu satura anotāciju

Akadēmisko stundu skaits

Īstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodes

1

2

3

4

1.

Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā

-       Latvijas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas uzbūve;

-       Galvenie bērnu tiesību aizsardzības normatīvie akti un to tvērums;

-       Bērnu tiesību aizsardzības subjekti:

ü bērna vecāki (adoptētāji), audžuģimene un aizbildņi;

ü izglītības, kultūras, veselības aprūpes un bērnu aprūpes iestādes;

ü valsts un pašvaldību institūcijas;

ü sabiedriskās organizācijas un citas fiziskās vai juridiskās personas, kuru darbība saistīta ar atbalsta un palīdzības sniegšanu bērniem;

ü darba devēji;

ü subjekti, kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.

-       Normatīvajos aktos paredzētā juridiskā atbildība par bērnu tiesību pārkāpumiem

2

Lekcija, tests par apgūto vielu.

2.

Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā

 

Mērķis:

-       Izprast starptautisko tiesību aktu piemērojamību un mijiedarbību bērnu tiesību aizsardzībā nacionālā līmenī.

 

Saturs:

-       “lietussarga” galvenie starptautiskie tiesību akti bērnu tiesību aizsardzībā, to hierarhija, tajos noteiktie principi un to piemērojamība nacionālā līmenī.

1

Lekcija, tests par apgūto vielu.

3.

Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība

 

Mērķis:

-       paaugstināt speciālistu profesionālās zināšanas, lai nodrošinātu aktīvu iesaistīšanos bērnu tiesību un interešu ievērošanas nodrošināšanā ģimenē un bērnu aprūpes, izglītības u.c.  institūcijās.

 

Saturs:

Latvijas normatīvajos aktos ietvertie pamatprincipi par vecāka un bērna personiskajām attiecībām.

 

Vecāka un bērna personiskās attiecības:

ü  Vecāku aizgādības tiesības, bērna aprūpe, uzraudzība, tiesības noteikt bērna dzīvesvietu;

ü  bērna šķiršana no ģimenes;

ü  aizgādības tiesību pārtraukšana, atņemšana un atjaunošana;

ü  audžuģimenes un aizbildņa tiesības un pienākumi;

ü  saskarsmes tiesība;

ü  atsevišķa aizgādība;

ü  pārrobežu vecāku aizgādība, saskarsme.

 

1

Lekcija, tests par apgūto vielu.

4.

Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē

 

Mērķis:

-       pilnveidot speciālistu profesionālās zināšanas, lai nodrošinātu, ka par visiem vardarbības gadījumiem pret bērniem tiek ziņots tiesībsargājošām iestādēm un vardarbībā cietušie bērni saņem nepieciešamo palīdzību.

 

Saturs:

Problēmas un labā prakse vardarbības pret bērnu atpazīšanā un palīdzības sniegšanā cietušajam bērnam:

 - vardarbības bērna ģimenē gadījumā;

 - vardarbības izglītības iestādē vai citā bērnu iestādē gadījumā;

 - vienaudžu vardarbības gadījumā;

 - vardarbības interneta vidē gadījumā.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcija, tests par apgūto vielu.

5.

Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu

 

Mērķis:

-       pilnveidot pedagogu profesionālās zināšanas, lai nodrošinātu cieņpilnu un atbalstošu attieksmi pret visiem bērniem, tajā skaitā bērniem ar īpašām vajadzībām.

 

Saturs:

1. Saskarsmes pamati:

1.1. saskarsmes veidi;

1.2. saskarsmes funkcijas;

1.3. saskarsmē notiekošie procesi;

1.4. saskarsmes vide;

1.5. saskarsmes barjeras.

 

2. Saskarsme ar dažādu vecumposmu bērniem:

2.1. pirmsskolas vecuma bērni;

2.2. jaunākā skolas vecuma bērni;

2.3. pusaudži.

 

3. Saskarsme ar dažādu mērķgrupu bērniem:

3.1. bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem;

3.2. bērniem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem;

3.3. bērniem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ;

3.4. bērniem, kuriem ir redzes, dzirdes vai kustību traucējumi.

 

2

Lekcija, tests par apgūto vielu.

 

KOPĀ

8

 

Vairāk informācijas

Pedagogam ir svarīgi gūt ieskatu SEM stundu plānošanā, sociālo problēmu risināšanā pirmsskolas un sākumskolas grupās, sniedzot bērniem risinājumus un izpratni par savu emociju pašregulāciju, sevis un citu izpratni, pozitivu sadarbību grupā. Programma sniedz padziļinātu izpratni pedagogiem par sociāli emocionālās kompetences attīstības iespējām grupā, izmantojot praktiskas metodes, tai skaitā rotaļas un spēles, kā arī SEM  nodarbību didaktiskos paņēmienus un stundu paraugus. Programmas dalībnieku iegūtās prasmes un zināšanas veicinās pedagogu izptani par to, kā attīstīt dažādu posmu bērniem emocionālo pašregulāciju, sevis izpratni, citu izpratni, pozitīvu komunikāciju, atbildīgu lēmuma pieņemšanu.

Programmas ietvaros tiek piedāvāti četri tematiskie bloki:

  1. Kas ir sociāli emocionālā mācīšanās? Vēsture un pētījumi.
  2. Emocijas, prāta un uzvedības neirobioloģiskā  un psiholoģiskā daba, praktiski piemēri.
  3. SEM nodarbības izveide konkrēta vecumposma, SEM kompetences, mērķa un atgriezeniskās saites kontekstā.
  4. Mobings kontekstā ar bērnu uzvedības grūtībām, jēdziens, pazīmes, prevencija un akūto situāciju risināšana grupā.

 

 

Programmas mērķauditorija: jebkurš pedagogs.

Programmas mērķis:  Sniegt zināšanas par SEM stundu plānošanu un iekļaušanu darbā ar pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. Apgūt praktiskus piemērus SEM stundu organizēšanā, bērnu labizjūtas un emocionālās kompetences veicināšanā pirmsskolu un skolu grupās, mobinga prevencijā un situāciju risināšanā. Veicināt izpratni par pozitīvas atgriezeniskās saites veidošanu ar bērniem. Praktiski piemēri, kā mācīt atpazīt savas un citu emocijas, kā veicināt pozitīvu klases klimatu.

Programmas uzdevums:

1)    Veidot izpratni par to kas ir SEM un kā to izmantot bērnu sociāli emocionālo kompetenču attīstībā.

2)    Sniegt praktiskus piemērus SEM stundu plānošanā, pozitīvas atgriezeniskās saites organizēšanā.

3)    Sniegt praktiskus piemērus kā plānot nodarbības sociāli emocionālo kompetenču attīstībai.

4)    Rosināt apgūt pozitīva klases klimata veidošanu grupās pirmsskolā un skolā.

5)    Rosināt praksē izmantot dažādus preventīvos un aktuālā darba paņēmienus, kā strādāt ar bērnu uzvedības grūtībām, tai skaitā ar mobingu.

Vairāk informācijas

Programmas mērķis. Sniegt pedagogiem atbalstu audzināšanas darbā, strādājot ar izglītojamiem, kuriem ir mācību un uzvedības traucējumi un nepieciešama uzvedības korekcija.

Plānotie rezultāti.  Sekmēt apzinātu valodas līdzekļu lietojumu bērnu un jauniešu vidē. Sniegt pedagogiem palīdzību, izskaidrojot bērnu un jauniešu valodas īpatnības, to rašanās cēloņus un korekcijas iespējas.

Programmas apguves izvērtēšanas veids: Programmas apguves procesā kursu dalībniekiem ir jāapmeklē 100% no neklātienes nodarbībām, jāsaņem sekmīgs vērtējums par katru nodarbības testu (vismaz 4 pareizas atbildes). 

Vairāk informācijas

Pedagogam ir svarīgi zināt, prast un kompetenti uzņemties atbildību par savu pedagoģisko darbību vispusīgas personības attīstības veicināšanā un izvērtēšanā. Programma sniedz padziļinātu izpratni pedagogiem par   profesionālo izdegšanu un tās saistību ar pedagoga stresa līmeni, personības, darba vides faktoriem, komunikācijas kompetencēm, psiholoģiskajiem aizsardzības mehānismiem un emociju vadību.  Programmas dalībnieku iegūtās prasmes un zināšanas veicinās profesionālo konkurētspēju un paaugstinās pedagoģiskā procesa efektivitāti.

Programmas ietvaros tiek piedāvāti četri tematiskie bloki:

  1. Stress, tā veidi. Profesionālā izdegšana.
  2. Personības, temperamenta tipa ietekme izdegšanā. Kontroles lokuss. Darba vides faktori.
  3. Komunikācija un lomas komandā, komunikācijas kompetences. Lietišķu pārrunu vadīšana un lietišķu attiecību komunikatīvie un stratēģiskie principi. Psiholoģiskie aizsardzības mehānismi.
  4. Emocijas, to atpazīšana un emociju vadības instrumenti. Preventīvās metodes izdegšanas profilaksei un izdegšanas mazināšanai/novēršanai.
Vairāk informācijas

Jaunajā izglītības sistēmā pastiprināta uzmanība jau tagad tiek pievērsta jauna tipa sadarbības modeļu attīstībai starp skolu – skolēniem, skolotājiem, vadību un vecākiem, lai mācīšanās process kļūtu apzinātāks. Katrā pārejas procesā viena no parādībām, kas izpaužas, var būt jukas, apjukums, neizpratne. Ārējie apstākļi var radīt iekšēju konfliktu, tāpēc savu iekšējo konfliktu izpratne un tā risināšanas iespējas praksē ir viens no sīs programmas tematiem.

Tagad, kad daļa skolotāju apgūst kompetencēs balstītu izglītību, sācies eksperimentu laiks. Tieši tāpēc tieši skolotājs kļūst par vienu no pārmaiņu faktoriem – cik izglītots, vieds, sagatavots pārmaiņām, psiholoģiski izturīgs, dzīvesspēcīgs, atbalstīts jutīsies skolotājs, tik arī ātri vai lēni attīstīsies jaunā izglītības kompetenču pieeja un skolēncentrētā mācīšanās mūsdienu skolās. Tieši tāpēc piedāvātā programma ietver skolotājiem sagatavotu praktisku vingrinājumu aprobāciju.

Programmas ietvaros tiek piedāvāti četri tematiskie bloki:

1) skolotāja personība, dzīvesspēks, sociāli emocionālā veselība, to nozīme mācību procesa organizēšanā, stresa pašvadībā un konflikta pašvadībā;

2) vecāku un bērnu attiecības un to saistība ar  disciplinēšanas vadlīnijām audzināšanas paņēmieniem, temperamentu un  rakstura iezīmēm;

3) konflikta pašvadība un  cieņpilnas komunikācijas soļi;

4) skolotāja atbalsta sistēmas iespējas, skolotāja un vecāku dzīvesspēka vingrinājumu sistēmas prezentācija.

Vairāk informācijas

Programma paredzēta vispārizglītojošo skolu pedagogiem, lai papildinātu gan teorētiskās, gan praktiskās  zināšanas par mācīšanās un uzvedības traucējumiem, to veidiem, cēloņiem, izpausmēm un atbalstu mācību procesā. Lai veiksmīgāk bērni spētu iekļauties mācību procesā, pedagogam ir nepieciešamas zināšanas konkrētā traucējuma atpazīšanā un spējā uzlabot šo bērnu dzīves kvalitāti. Iekļaujoša izglītība iekļaujošā skolā ir izglītības sistēmas kopējais vadmotīvs.  Mēs pieaugušie esam tie, kas bērnu var iedvesmot, pasniegt draudzīgu atbalstu, kā arī tie, kas var bērna pašapziņu sagraut. Zināšanās ir mūsu spēks iedvesmot un motivēt jebkuru skolēnu.

Programmas ietvaros tiek piedāvāti trīs tematiskie bloki:

1)   Mācīšanās un uzvedības traucējumi, kā tos atpazīt un kā sniegt atbalstu – teorētiskie aspekti;

2)   Individuālo izglītības programmas apguves plānu izstrāde un īstenošana atbilstoši normatīviem aktiem – praktiskie piemēri;

3)   Pedagoģiskā procesa īstenošana klasē, nosakot organizatoriskus, metodiskus un izglītības satura pielāgojumus un atbalsta pasākumus – praktiskie piemēri.

Vairāk informācijas

Programmas apguves laikā pedagogi  iegūs zināšanas par bērniem, kuriem novēroti dažādi uzvedības traucējumi. Lai veiksmīgāk bērni spētu iekļauties mācību procesā, pedagogam ir nepieciešamas papildus zināšanas uzvedības traucējumu atpazīšanā un spējā uzlabot šo bērnu dzīves kvalitāti. Mēs pieaugušie esam tie, kas bērnu var iedvesmot, sniegt draudzīgu atbalstu, kā arī tie, kas bērna pašapziņu un pašcieņu var ietekmēt negatīvi. Zināšanās ir mūsu spēks iedvesmot, atbalstīt un motivēt mācību procesam jebkuru skolēnu.

Programmas ietvaros tiek piedāvāti trīs tematiskie bloki:

1)   Kā noteikt, ka izglītojamajam ir uzvedības traucējumi un veicināt viņa labsajūtu.

 

2)  Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms (UDHS), depresija, autiskā spektra traucējumi –kā tos atpazīt.

 

3)  Mācību vides un audzēkņu pašsajūtas uzlabošana.

Vairāk informācijas
Vairāk informācijas
Vairāk informācijas
Vairāk informācijas
Vairāk informācijas
Piezīmes un komentāri.
*Uzņemšana skolā notiek atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.